Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Ile przedszkoli mogę wybrać ?

Odpowiedź:

Można wybrać jednocześnie 3 przedszkola publiczne ( prowadzone przez Miasto Kalisz ) bądź 1 przedszkole niepubliczne. Przez publiczne przedszkole należy rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

 

Pytanie 2.

W ilu miejscach składamy wniosek?

Odpowiedź:

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i po podpisaniu dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

 

Pytanie 3.

Jak należy rozumieć pojęcie wolnych miejsc?

Odpowiedź:

W przedszkolach publicznych jest to różnica między ilością miejsc w przedszkolu(praktycznie liczba oddziałów x 25) a liczbą złożonych deklaracji kontynuacji.W przedszkolach niepublicznych liczbę wolnych miejsc ustala organ prowadzący.

 

Pytanie 4.

Czy mogę złożyć wniosek do 3 przedszkoli niepublicznych?

Odpowiedź:

Składamy wniosek tylko do jednego przedszkolanie niepublicznego. System nie dopuści złożenia wniosku w kolejnym przedszkolu niepublicznym, gdyż identyfikacją jest numer PESEL kandydata.

 

Pytanie 5.

Kiedy można składać wnioski i czy decyduje kolejność zgłoszeń?

Odpowiedź:

Wnioski można składać od 27.02- 10.03.2023 r., kolejność zgłoszeń nie ma żadnego znaczenia.

 

Pytanie 6.

Kto nie może złożyć wniosku?

Odpowiedź:

Rodzice, którzy złożyli deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym lub przedszkolu niepublicznym biorącym udział w rekrutacji elektronicznej, gdyż mają zapewnione miejsce w przedszkolu do którego uczęszcza ich dziecko.

Pytanie 7.

Czy dzieci zamieszkałe poza Kaliszem mogą brać udział w rekrutacji?

Odpowiedź:

Tak, ale zostaną zakwalifikowane tylko w przypadku wolnych miejsc po zakwalifikowaniu kandydatów zamieszkałych w Kaliszu.

  

Pytanie 8.

Czy dzieci 2,5 letnie mogą brać udział w rekrutacji?

Odpowiedź:

Tak, ale zostaną zakwalifikowane tylko w przypadku wolnych miejsc po zakwalifikowaniu kandydatów zamieszkałych w Kaliszu w wieku 3-6 lat.

 

Pytanie 9.

Czy istnieje obwód przedszkolny, czy mam zapewnione miejsce w obwodzie przedszkola?

Odpowiedź:

Nie ma obwodów przedszkolnych, dzieci w wieku 6 lat podlegają obowiązkowi przygotowania przedszkolnego i kontrolę przestrzegania tego obowiązku realizują dyrektorzy obwodowych szkół podstawowych.

 

Pytanie 10.

Co mam zrobić jeżeli dziecko nie dostanie się do żadnego przedszkola?

Odpowiedź:

Należy złożyć wniosek w rekrutacji uzupełniającej w terminie 11 - 13 kwietnia 2023 r.

 

Pytanie 11.

Jaka jest różnica między przedszkolem a oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej?

Odpowiedź:

Przedszkola zapewniają co najmniej 10. godzinną usługę wychowania przedszkolnego.W tzw. „zerówkach” dzieci przebywają tylko 5 godzin, a dzieciom tym nie przysługuje miejsce w świetlicy szkolnej, która jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej.

 

Pytanie 12.

Dziecko uczęszcza do przedszkola, ale chcę złożyć wniosek do innego przedszkola Czy mam złożyć deklarację kontynuacji?

Odpowiedź:

Nie, złożenie deklaracji kontynuacji uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

 

Pytanie 13.

Czy otrzymam pomoc w wypełnieniu wniosku w przedszkolu?

Odpowiedź:

Tak, każde przedszkole lub szkoła musi pomóc w wypełnieniu wniosku osobom,które mają z tym trudności.

 

Pytanie 14.

Dziecko nie posiada numeru PESEL. Jak wypełnić wniosek?

Odpowiedź:

Proszę zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Pytanie 15.

Dziecko jest zameldowane w Kaliszu u rodziny, ale rodzice mieszkają poza Kaliszem. Jak będzie zakwalifikowane dziecko w rekrutacji?

Odpowiedź:

Komisja rekrutacyjna będzie żądać wyjaśnień w związku z faktem, że wg definicji Kodeksu Cywilnego dziecko zamieszkuje z rodzicami lub z jednym z rodziców. W opisanym przypadku, fakt zameldowania dziecka nie oznacza więc zamieszkiwania w Kaliszu.

 

Pytanie 16.

Jestem zameldowana poza Kaliszem, ale zamieszkuję wraz z dzieckiem w Kaliszu. Jak mam udokumentować fakt zamieszkiwania?

Odpowiedź:

Należy przedstawić dowolny dokument poświadczający zamieszkiwanie np. umowa najmu,umowa na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, telekomunikacyjna,potwierdzenie składania PIT.

 

Pytanie 17.

Mieszkamy z dzieckiem u rodziców w Kaliszu, ale nie jesteśmy zameldowani,czy możemy złożyć wniosek jako zamieszkali w Kaliszu?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku należy dopełnić obowiązku zameldowania, trudno będzie inaczej stwierdzić fakt zamieszkiwania.


Pytanie 18.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.

 

Pytanie 19.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

 Odpowiedź:

Należy skontaktować się z placówką i pierwszego wyboru i poprosić osobę wyznaczoną do obsługi systemu NABO o skorygowanie niepoprawnych informacji. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie zatwierdzony

 

Rekrutacja ID: 154; Wersja: 23.161.1.13 Harmonogram ID: 826;